LyriXML: Ik Wil Dat Je Mij Wil (Vleppyie Auwurs)

Ik wil dat je mij wilA A/G#m
Ik zag dat je mij zag F#m F#m/E
Ik denk dat je aan mij denkt D A(c#)
Ik hoop dat jij op mij hoopt A A(g#)
Ik wil dat je mij wil F#m F#m (e)
Ik zag dat je mij zag D A(c#)
Ik denk je aan mij denkt A A(g#)

Ik draag mijn tshirtF#m7 B7flod
van jean claude van damme G A A(g#)
En ik kam mijn snor F#m7 B7
En ik zeg houd je van me G F#m

Zag ik je, Zag ik je, Zag ik je niet lachenA E
Zag ik niet, Zag ik niet, Zag ik niet dat je lacht F#m D7
Eerst dacht je nog dat ik je wou verkrachten
Maar, Zag ik niet, Zag ik niet, Zag ik niet dat je lacht

Ik wil dat je mij wiltraegch
Ik zag dat je mij zag
Ik denk dat je aan mij denkt
Ik hoop dat jij op mij hoopt

Ik geef je een handflod
En onderdruk een boer
En mijn gehouwehoer
Bracht jou, aan het kijven

Zag ik je, Zag ik je, Zag ik je niet lachen
Zag ik niet, Zag ik niet, Zag ik niet dat je lacht
Je noemde een eikel en je noemde me zelfs een kaffer
Maar, Zag ik niet, Zag ik niet, Zag ik niet dat je lacht

A / A / E / E / F#m / F#m /D7Solo (traegch)

Je noemde een eikel en je noemde me zelfs een kafferflod
Maar, Zag ik niet, Zag ik niet, Zag ik niet dat je lacht

A / A / E / E / F#m / F#m /D7Solo

Ik haat dat je mij haattraegch
Ik vrees dat je mij vreest
Ik baal dat je van mij baalt
Ik kots dat je van mij kotst

Ik haat dat je mij haat 4xentoesiastebovenhandsehandklap